Projekte për Karrierë – GIZ

PROJEKTI “EDUKIMI DHE RIINTEGRIMI PËRMES ZHVILLIMIT NË KARRIERË”

OJQ Yellow është duke implementuar projektin “Edukimi dhe Riintegrimi përmes Zhvillimit në Karrierë”, projekt i cili është financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Përmes këtij projekti synohet të përgatiten të rinjët për tregun e punës përmes ofrimit të trajnimeve që do t’i ndihmojnë ata në zhvillimin e shkathtësisë dhe kompetencës gjatë procesit të aplikimit për punë dhe zhvillimit të karrierës.

Projekti do të zhvillohet në regjionin e Mitrovicës, Vushtrris dhe Skënderajit. Nga ky projekt do të përfitojnë  rreth 800 të rinjë të interesuar për tu kyqur në tregun e punës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.