Yellow Training Center organizon “Shkollën e Kontabilitetit” | Dhjetor 2017 – Maj 2018 | Hotel SIRIUS.

Yellow Training Center organizon “Shkollën e Kontabilitetit” për gjashtë muaj të plotë me ligjerata dhe ushtrime praktike në kontabilitet, vizita studimore në kompani të suksesshme, | Hotel Sirius | 044 260 053 | Apliko online!

Për herë të parë organizohet “Shkolla e Kontabilitetit” | Dhjetor 2017 – Maj 2018 | HOTEL SIRIUS.

Qëllimi i kësaj shkolle të kontabilitetit është që t’i mësojmë kandidatët/pjesëmarrësit për gjashtë muaj të plotë me ligjerata dhe ushtrime praktike në kontabilitetit, vizita studimore në kompani të suksesshme se si bëhet përgatitja dhe plotësimi i pasqyrave financiare vjetore dhe si bëhet një bilanc i gjendjes në mënyrë praktike dhe demonstrative përmes formularëve, deklaratave të ATK-së për bizneset me të hyra reale, bizneset e mëdha, Sh.p.k.-të (L.L.C-të) dhe OJQ-të.

Temat e shkollës së kontabilitetit dhe ushtrimet praktike:

– • Mbajtja e librave te arkës , blerjes dhe shitjes në bazë të rregulloreve dhe Ligjeve Tatimore në fuqi përmes programit të kontabiliteti.
– • Çka është një Pro-Faturë, Faturë, letër-vlerësim nga këndvështrimi i biznesit dhe klientit.
– • Bilanci, Pasqyrëa e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, Cash-Flow, Raportet Financiare, si dhe dokumentet tjera përcjellëse financiare. permes programit të Kontabiliteti.
– • Konsulencë mbi problematikat fiskale, shitja e lirë, shitja me shumicë, amortizimi, X Raporti, Z Raporti si dhe dërgimi i raporteve fiskale në baza mujore.
– • Afatet e deklarimeve dhe të pagesave: Pagat e punëtoreve, deklarimet tatimore, deklaratat e TVSH-së, tatimi mbi të ardhurat, kontributet pensionale, plotësimi i formularëve, riburësimet nga taksat, borxhet e këqija, raporti për blerjet mbi 500€.Raportimi permes EDI-te, Përgatitja e stokut në fund të çdo viti fiskal si dhe raportimi pranë administratës;
– • Procedurat dhe sistemi Tatimor, TAK, TAP, Tatimi i normes se Akcizes ne Kosove, Pensionet ne Kosove, Ligji i Punes, Ligji per pengun dhe Hipoteken.

Ushtrimet praktike në:

– Aftësimin praktik për përgatitjen e Deklarimit me formularin IS;
– Aftësimin praktik për përgatitjen e Deklarimit dhe pagesa e TAP për bizneset në të ardhura reale –Deklarata IL , PD;
– Llogaritja e tatimit në TAP nga paga sipas shkalleve tatimore;
– Llogaritja e tatimit në qira sipas deklaratave IR dhe WR
– Aftësimin praktik për përgatitjen e Deklarimit për Tatimin në Korporata të Vogla? –QS
– Aftësimin praktik për përgatitjen e Deklarimi dhe pagesa e TAK për biznese me të ardhura reale – Deklarata QL; CD
– Aftësimin praktik për përgatitjen e bilancit të gjendjes;
– Aftësimin praktik për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore;
– Aftësimin dhe praktikat për përgatitjen e deklaratave vjetore sipas ligjeve tatimore në fuqi të deklaratave vjetore sipas ATK-së; Deklaratat CD dhe Deklaratat PD;
– Plotësimin i formularit të raportimit të blerjeve mbi 500 Euro dhe kategorizimi i këtyre blerjeve.

Pjesëmarrësit në këtë shkollë të kontabilitetit do të kenë mundësi të ushtrojnë dhe të aftësohen edhe në praktike në mbajtjen e kontabilitetit përmes shembujve bashkë me ligjëruesit, ekspertet tatimor dhe profesorët gjatë  gjashtë muajve  kësaj trajnimi shkolle të kontabilitetit.

Në kuader të kësaj shkolle, pjesëmarrësit do të marrin tri programe të kontabilitetit, që ju ndihmojn për mbajtjen e kontabilitetit në biznese/organizata

Të gjithë kandidatet do të certifikohen!

  • Ditët e trajnimit: çdo të premte (katër here në muaj)
  • Koha: 17:00 deri 19:00h
  • Vendi: Hotel SIRIUS
  • Çmimi për  trajnim: 50 € për muaj x  6 muaj = 300€  totali i trajnimit.
  • Afati i fundit për aplikim: 25 nëntor 2017

Pagesa bëhet në ProCredit Bank, në llogarinë bankare të “Yellow Training Center” me nr. llogarisë: 1185 004390 0001 19, nga data e shpalljes deri më 25 nëntror 2017.

Të interesuarit mund të aplikojnë online: APLIKO 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.