Trajnimi “Praktikat e Mbajtjes se Kontabilitetit” – Hotel SIRIUS

Trajnimi: “Praktikat e Mbajtjes së Kontabilitetit”

Mëso kontabilitetin në praktikë nga përvoja e eksperteve të kontabilitetit dhe përmes programit!

  • Mbajtja e librave: të arkës, të blerjes, të shitjes dhe shpenzimeve në bazë të rregulloreve dhe ligjeve tatimore
    Bilanci, Pasqyrat e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, Cash-Flow, Raportet Financiare, si dhe dokumentet tjera përcjellëse financiare përmes programit të Kontabilitetit.
  • Regjistrimi i pasurisë, në bazë të kontabilitetit aktual, pasqyrimet e tatimit në qera, për bizneset e vogla dhe të mëdha.
  • Konsulencë mbi problematikat fiskale, shitja e lirë, shitja me shumicë, amortizimi, X Raporti, Z-Raporti si dhe dërgimi i raporteve fiskale në baza mujore.
  • Afatet e deklarimeve dhe të pagesave: Pagat e punëtoreve, deklarimet tatimore, deklaratat e TVSH-së, tatimi mbi të ardhurat, kontributet pensionale, plotësimi i formularëve, ri-burësimet nga taksat, borxhet e këqija, raporti për blerjet mbi 500€.
  • Raportimi përmes EDI-të. Përgatitja e stokut në fund të çdo viti fiskal si dhe raportimi pranë Administratës TatimorePërfito tri programe falas të cilat shërbejnë për mbajtjen e kontabilitetit.

Afati i fundit për aplikim 03 shtator 2018
Data: 04, 05 dhe 06 shtator 2018
Koha: 17:00 deri 19: 30h
Vendi: Hotel SIRIUS
Çmimi për tërë trajnimin është 60 €

Për të aplikuar në këtë trajnim ju duhet të plotësoni aplikacionin online në: goo.gl/neiqr4

Informatë rreth pagesës: Pagesa bëhet në ProCredit Bank, në llogarinë bankare të “Yellow Training Center”, nr.: 1185 004390 0001 19, nga data e shpalljes deri më 03 shtator 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.