Klubi i Kontabilitetit Yellow

Klubi i kontabilitetit yellow

Shërbimet për mbajtjen e Kontabilitetit

Shërbimet tjera

Klubi i Kontabilitetit Yellow

Klubi i Kontabilitetit Yellow vepron në kuadër të Yellow Training Center dhe ofron shërbime për subjekteve ekonomike dhe organizata Jo Qeveritare në këshillëdhënie, në mbajtje të kontabilitetit, konsulta fiskale, konsulta tatimore, konsulta për taksat për bizneset e vogla të mesme dhe të mëdha.

Ne punojmë që ju të jeni të sigurte, mbajtja e kontabilitetit në mënyrën koncize paraqet gjendjen momentale dhe faktike në mënyrë që ju, ti merrni vendimet lehtë për biznesin tuaj. Proceset e mbajtjes së kontabilitetit kryhen ne përputhje të plotë me standardet e kontabilitetit, Standardet Ndërkombëtare të kontabilitetit dhe ligjeve fiskale tatimore të aplikuara në Republikën e Kosovës.

Shërbimet për mbajtjen e Kontabilitetit:

• Mbajtja e kontabilitetit sipas parimeve kontabile te adaptuara;
• Plani kontabël;
• Regjistrimi i saldove fillestare;
• Stoku në fillim;
• Libri blerjes, shitjes, shpenzimeve;
• Raporti i arkës;
• Librin e pagave mujor;
• Librin e pagave vjetor; Stoku ne fund;
• Bilanci i gjendjes;
• Pasqyra e te ardhurave;
• Pasqyra e rrjedhës se parasë;
• Pasqyra ne ekuitet.

Shërbimet tjera

Shërbimet e kontabilitetit: Mbajtje e librit të llogarive, Bilancit, Pasqyrat financiare, kartelat e klientëve dhe furnitorëve.

Shërbimet fiskale: Përfaqësimi pranë ATK, plotësimi dhe deklarimi i formularëve, përgatitja e raporteve vjetore.

Shërbimet e konsulencës: Regjistrimin, transformimin dhe mbyllja i kompanisë, Përpilimi i kontratave te punës.

Kujdes:
1. A do të keni një kontroll së shpejti nga Administrata Tatimore e Kosovës ?
2. A keni probleme me tatimet dhe nuk po dini si t’ja bëni me to !?
3. A nuk keni raporte të qarta financiare?