Llojet e CV-ve

Ka disa mënyra të ndryshme për të hartuar një CV. Në varësi të situatës në të cilën ndodhetkarriera juaj, mund të ketë shumë format të përshtatshme që do t’ju sjellin rezultate m ë të mira.Secili ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, kështu që është e rëndësishme që ato të merren nëkonsideratë para se të merrni vendimin për mënyrën se si do ta hartoni CV-në.

CV-ja kronologjike

Nëse keni planifikuar të ndryshoni punën, por vazhdoni të punoni në të njëjtën fushë, CV-ja kronologjike ka probabilitet të jetë opsioni më i mirë. Ky është formati më tradicional dhe sigurisht më familjari për ju. Është gjithashtu i përshtashëm në se ju jeni duke ndryshuar fushë, por ngeleni përsëri në një lloj shumë të ngjashëm pune. Historia juaj e karrierës shfaqet në njërend kronologjik, me një theks të fortë në titutj e punës dhe emrat e punëdhënësve tuaj. Kjoështë e përshtatshme nëse punëdhënësi juaj aktual ose I mëparshëm është tepër i njohur.

Kjogjithashtu shfaq qartë zhvillimin tuaj të karrierës dhe promovimin tuaj në karrierë. Njerëzit pëlqejnë CV-në kronologjike, sepse është e qartë dhe e lehtë për t’u lexuar. Gjithsesi, ka raste kur CV-ja kronologjike nuk është formati i duhur për ju, dhe kur një formatfinksional, I tagetuar ose CV alternative mund të jenë më të suksesshme.

CV-ja funksionale

Nëse keni patur një karrierë me variacion ose jeni duke kërkuar të ndryshoni drejtim, ky formatmund të jetë I përshtatshëm, pasi ai nënvizon arritjet kryesore dhe historinë e funksioneve tuajatë punës( zotësitë, kompetencat ose ekspertizen). Titujve të punës dhe emrave të kompanive jukushtohet shumë pak rëndësi ose në disa raste qëndrojnë jashtë CV-së. CV-ja funksionale mundtë përforcojë aplikimin tuaj, nëse ju dëshironi ta fokusoni vëmendjen tek zotësitë që nuk janë përdorur në shumicën e punëve tuaja të shkuara. Kjo gjithashtu funksionon nësë ju keni kryer njëvarietet punësh, dhe kjo ju mundëson juve një shumatore të të gjithë eksperiencave tuaja.

Ende ekzistojnë shembuj kur ky nuk është formati më i përshtatshëm. Promovimet nuk kanëshumë rëndësi dhe lista e pozicioneve vendoset në faqen e dytë. Për të njëjtën arsye, punonjësitme prestigj të lartë në punët e kaluara mund të mos vihe re, edhe pse ju mund t’I theksoni ato n ë profiling tuaj dhe në Cover Letter. Nëse ju nuk keni patur shumë përgjegjësi, kjo CV mund të bëjë që eksperienca juaj të duket e kufizuar. Një tjetër disavantazh është se disa punonjës mundtë mos e pëlqejnë këtë format- personeli i rekrutimit është I ndërgjegjshëm që ky format mund të përdoret në fusha jo shumë të njohura dhe të dobëta.

CV e targetuar

Kjo lloj CV-je thekson zotësitë dhe eksperiencën që janë të rëndësishme për llojin e punës osefushën, në të cilën ju po aplikoni. Është jashtëzakonisht e përdorshme, kur ju jeni duke planifikuar nj ëndryshim në drejtimin e karrierës suaj. Kjo fokusohet në aftësitë dhe arritjet tuaja,që nuk janë përdorur kohët e fundit, por përgjatë gjithë karrierës suaj. Ajo mund të përfshijëeksperienca të rëndësishme vullnetare ose të papaguara. Kjo gjithashtu do të thotë që ju mund tësynoni për disa punë krejtësisht të ndryshme, duke përdorur një CV që është e përshtatshme përsecilën.

Disavantazhet që lidhen më promovimin ose zhvillimin tuaj në karrierë, nuk do të jenë aq tëdukshme, pasi informacioni për promovimet do të jetë në faqen e dytë (në qoftë se përfshihet).Emrat e punëdhënësve janë të minimizuara dhe ashtu si CV-ja funksionale, ky format nuk ështëI pëlqyer nga të gjithë rekrutuesit.

CV-ja alternative

Kjo lloj CV-je përdoret me tepër nga njerëzit që kërkojnë të punojnë në industry creative si përshembull dizajn, media ose marrdhënie me publikun. Është e përshtatshme vetëm për aplikimet për poste që kërkojnë prirje vizuale apo talent verbal, dhe vetëm kur aplikimit është bërë direktte personi, për të cilin aplikanti do të punojë. Kjo lloj CV-je nuk duhet të dërgohet asnjëherë për Departamentin e Burimeve Njerëzore, apo ku publikohen vendet vakante. Është totalisht e përshtatshme për menaxherët e rinj ose ekzekutivëtqë kërkojnë të mbajnë pozicionin e përgjegjësit.

Formati i CV-së suaj varet nga një varietet faktorësh. Më poshtë paraqiten avantazhet dhedisavantazhet e tre tipeve kryesore të CV-ve.

Burimi: https://www.academia.edu/9129402/Llojet_e_Cv

#OJQYellow është implementues i projektit “Karriera ime, Suksesi im – Orientimit në karrierë i të rinjve dhe Edukimi i Vazhdueshëm”. Donator i këtij projekti është #KomunaEPrishtinës.

CV shembuj të përgjithshme

CV Europas Shqip [doc]

CV udhëzues i përgjithshëm [doc]