Konsulence Financiare

Nepermjet sherbimeve dhe konsulences financiare synon partneritet me ju me qellim rritjen e biznesit tuaj dhe fitimit. Me poshte do te gjeni disa nga sherbimet te cilat jane te aplikueshme per nevojat dhe objektivat e businesit tuaj :

  • Me kerkese te shoqerive investuse ose institucioneve financiare, te kreditit ose donatore bejme vleresime te projekteve per fizibilitetin e investimeve ne fusha te ndryshme te ekonomise, ne infrastrukture dhe administraten publike.
  • Jep asistence profesionale ne pergatitjen e dokumentacionit per krijimin e shoqerive tregetare vendase ose te huaja si dhe per pergatitjen e planeve te tyre te biznesit.
  • Jep asistence ne procesin e krijimit, shkrirjes ose likujdimit te shoqerive tregetare nepermjet pergatitjes se raporteve te transparences per gjendjen financiare te ketyre shoqerive, vleresimit ne perputhje me standartet nderkombetare te aseteve dhe detyrimeve te tyre si dhe asistence juridike.