Për Yellow

Yellow Training Center është qendër e specializuar e trajnimeve, e cila ofron trajnime profesionale të cilësisë së lartë në zhvillimin dhe përgatitjen e kuadrove (profesionistëve) të ardhshëm për tregun e punës. Trajnimet tona ofrojnë njohuri praktike dhe janë të rangut të lartë dhe të standardeve evropiane.

• Misioni ynë është që ti përkrahim klientët tanë në zhvillimin e kapacitetit të tyre, me njohuritë praktike, me ekspertizë dhe profesionalizëm e cila do të kontribuonte në zhvillim e potencialit të plotë dhe do t’ju mundësonte atyre të arrijnë synimet strategjike në mënyrë sa më efektive dhe të qëndrueshme.

• Vizioni ynë është të shëndrrohemi në organizatë liderë në fushën e trajnimeve dhe punësimit në të gjithë Kosovën.
Yellow Training Center ka të kontraktuar më shume se 100 profesionist, ekspert, profesor në lëmin e trajnimeve. Programet tona të trajnimeve ofrojnë programe të dizajnuara për të përmbushur nevojat në dy sektorë: individëve dhe bizneseve nga e gjithë Kosova.

Yellow Training Center deri me tani ka arritur ti Certifikoj një numër të madh të pjesëmarrësve në fushën e Marketingut, Financave, Vendimmarrje, Ndërmarrësi, Marketingun, Kontabilitet, Sistemin e Bankave dhe Mikrofinancave etj.. dhe të ndërmjetësoj tek autoritete publike dhe private për punësim.
__________________________________________________________________________
PARTNERET TANE